WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 1. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie rocznej średniej ocen liczonej przez dziennik elektroniczny.
 2. Ocenami na świadectwie ukończenia szkoły są oceny uzyskane na zakończenie cyklu edukacyjnego z danego przedmiotu.
 3. Oceny semestralne/roczne i końcowe na koniec klasy III (gimnazjum i liceum) są wyrażane słownie według poniższej tabeli:
 4.  

  OCENA ŚREDNIA OCEN WYMAGANIA DODATKOWE
  celujący powyżej 4,50 indywidualny sukces
  bardzo dobry co najmniej 4,50
  dobry co najmniej 3,50
  dostateczny co najmniej 2,50
  dopuszczający co najmniej 1,75
  niedostateczny poniżej 1,75

   

  W przypadku przedmiotów realizowanych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym uzyskanie przez ucznia oceny niedostatecznej z jednego z poziomów jest ównoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

   

 5. Ocenę semestralną ustala się na podstawie wyników uzyskanych przez ucznia w trakcie semestru tzn. ocen za np.:
  1. prace klasowe lub testy
  2. kartkówki
  3. odpowiedzi ustne
  4. pracę na lekcji
  5. zestawy utrwalające
  6. zadania domowe
  7. aktywność
  8. jakość notatek (zeszyt)
  9. sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach przedmiotowych, sukcesy sportowe i artystyczne
 6. Przyjmuje się następujące kryteria wystawiania poszczególnych ocen cząstkowych śródrocznych, semestralnych i końcoworocznych z zajęć edukacyjnych:
  1. ocenę celującą może ubiegać się uczeń, który:
   1. uzyskał średnią ocen powyżej 4.50 i otrzymał ocenę bardzo dobrą,
   2. został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego (organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla gimnazjów) lub osiągnął sukces sportowy lub artystyczny (w skali co najmniej wojewódzkiej), osiągnął inny wybitny sukces wykraczający poza program nauczania np.: uzyskanie certyfikatów wyższego stopnia znajomości języków obcych (przy uwzględnieniu jednostki wystawiającej taki certyfikat oraz zawartej w niej oceny) itp. W przypadku laureatów lub finalistów wyróżnionych w innych konkursach przedmiotowych (niż wyżej wymienione), których zakres wykracza poza podstawę przedmiotową o przyznaniu oceny celującej decyduje nauczyciel (po konsultacji z zespołem przedmiotowym danego przedmiotu),
   3. w sytuacjach szczególnych (nie wymienionych w pkt. a i b) nauczyciel może (po konsultacji z zespołem przedmiotowym) zdecydować o wystawieniu oceny celującej,
   4. Ocena ta nie powinna pojawiać się zatem jako ocena cząstkowa (powinna zastąpić ją ocena 5+). Ocena ta powinna być oceną podsumowującą – pojawiać się jako ocena śródroczna lub roczna,
   5. w przypadku, gdy uczeń uzyskał sukces indywidualny (wymieniony w pkt a i b), ale jego średnia końcowa zawiera się w przedziale (1.75- 4.50) to wtedy ocena końcowa ucznia podnoszona jest o jeden stopień.
  2. ocena bardzo dobry: warunkiem koniecznym uzyskania tej oceny jest wykazanie się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami w pełni spełniającymi wymagania obowiązującego programu nauczania. Warunkiem uzyskania tej oceny jest twórcze rozwijanie wiedzy i umiejętności poznanych na zajęciach (samodzielna interpretacja zagadnień rozważanych na lekcji oraz lektury nadobowiązkowej, rozwiązywanie problemów poszerzających obowiązujący program nauczania, samodzielne rozwijanie umiejętności i zdolności językowych, praktycznych, artystycznych lub sportowych), oraz uzyskał średnią co najmniej 4,50.
  3. ocena dobry: warunkiem koniecznym uzyskania tej oceny jest wykazanie się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami spełniającymi zasadnicze wymagania obowiązującego programu nauczania, w tym umiejętność interpretacji zagadnień wprowadzonych na lekcji oraz obowiązkowej lektury jak również znajomość zasad pozwalających rozwiązywać stawiane przez program nauczania problemy oraz uzyskał średnią co najmniej 3,50.
  4. ocena dostateczny: warunkiem koniecznym uzyskania tej oceny jest wykazanie się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami spełniającymi podstawowe wymagania obowiązującego programu nauczania, w tym znajomość zagadnień wprowadzonych na lekcji oraz obowiązkowej lektury, a także podstawowych zasad pozwalających rozwiązywać stawiane przez program nauczania problemy oraz uzyskał średnią co najmniej 2,50.
  5. ocena dopuszczający: warunkiem koniecznym uzyskania tej oceny jest wykazanie się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami spełniającymi minimum wymagań obowiązującego programu nauczania, pozwalającym zrozumienie problemów poruszanych na lekcji jak również zawartych w obowiązkowej lekturze, a także podstawowych zasad koniecznych przy rozwiązywaniu stawianych przez podstawę programową problemów oraz uzyskał średnią co najmniej 1,75.
  6. ocena niedostateczny: ocenę tę wystawia się, gdy nie zostały spełnione kryteria wystawienia oceny co najmniej dopuszczający.
 7. Uczeń, który otrzymał semestralną ocenę niedostateczną na I semestr, aby otrzymać pozytywną ocenę roczną, powinien zaliczyć materiał zrealizowany w I semestrze według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela, jednak w nie późniejszym terminie niż przedostatniego dnia przed wystawieniem proponowanych ocen rocznych. Jeśli uczeń zaliczył materiał zrealizowany w I semestrze, to do obliczeń rocznej oceny uwzględniana jest średnia za I semestr wynosząca 1.75
 8. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, pod warunkiem, że otrzymał co najwyżej dwie roczne oceny niedostateczne.
 9. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej lub informatyki na podstawie orzeczenia lekarza. W rubryce „ocena semestralna (roczna)” wpisuje się zwolniony.
  1. W przypadku ucznia uczęszczającego na zajęcia z etyki oraz religii, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustalona jako średnią ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
 10. Oceny cząstkowe zdefiniowane przez kategorie ocen w dzienniku elektronicznym mają współczynnik równy 1 z wyjątkiem:
  1. sprawdzianu – współczynnik równy 2
  2. sprawdzianu semestralnego/rocznego – współczynnik równy 3
  3. projektu naukowego – współczynnik równy 4
  4. oraz z zajęć wychowania fizycznego:
   1. rozgrzewka – współczynnik równy 2,
   2. aktywność- współczynnik równy 4,
   3. sprawdzian – współczynnik równy 2.
 11. Dopuszcza się następujące formy wpisu ocen z postępów w nauce do dzienników lekcyjnych:
  1. bardzo dobry – 5 lub „bdb”,
  2. dobry – 4 lub „db”,
  3. dostateczny – 3 lub „dst”,
  4. dopuszczający – 2 lub „dop”,
  5. niedostateczny – 1 lub „nd”.
 12. Skalę ocen cząstkowych można rozszerzyć o znak „+”, z zastrzeżeniem, że nie należy stosować oceny +1 („+nd”). W przypadku sprawdzianów, klasówek i kartkówek niewskazane jest stosowanie „-” (minusów).
 13. Sprawdziany, prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem i powinny być poprawione w terminie do 3 tygodni po przeprowadzonym sprawdzianie, jednak nie później niż na tydzień przed klasyfikacją. Nie dotyczy to sprawdzianów przełożonych.
 14. W ciągu dnia nauki może odbyć się tylko jeden sprawdzian tego typu, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy z zakresu podstawy programowej. Ograniczenia te nie dotyczą sprawdzianów przełożonych oraz sprawdzianów na zajęciach rozszerzonych.
 15. Na sprawdzianach stosowane będą następujące kryteria polegające na przełożeniu wyników procentowych na oceny cząstkowe:
   
  WARTOŚĆ PROCENTOWA OCENA
  86%≤ – 100% bardzo dobry
  81%≤ – 86% dobry+
  71%≤ – 81% dobry
  66%≤ – 71% dostateczny+
  56%≤ – 66% dostateczny
  51%≤ – 56% dopuszczający+
  40%≤ – 51% dopuszczający
  poniżej 40% niedostateczny

   

  Uczeń, który uzyskał ocenę „bardzo dobrą” z pracy klasowej i rozwiązał bezbłędnie zadanie dodatkowe (oznaczone * lub innym symbolem) może otrzymać ocenę „bdb +”

   

 16. Uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić daną ocenę z pracy pisemnej – z wyłączeniem kartkówek – po uzgodnieniu z nauczycielem. O terminie i formie poprawy decyduje nauczyciel. Uzyskaną ocenę z poprawy pracy pisemnej nauczyciel wpisuje obok oceny uzyskanej poprzednio (zgodnie z procedurą „popraw” stosowaną w dzienniku elektronicznym.
 17. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie/pracy klasowej/klasówce równoznaczna jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń może poprawić otrzymaną ocenę niedostateczną w terminie maksymalnie do 2 tygodni (termin i formę poprawy ustala nauczyciel). Uzyskaną ocenę z poprawy sprawdzianu nauczyciel wpisuje obok oceny niedostatecznej (zgodnie z procedurą „popraw” stosowaną w dzienniku elektronicznym.
 18. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń powinien uzupełnić powstałe zaległości i zaliczyć sprawdzian/prace klasowa/klasówkę w terminie do 14 dni zajęć dydaktycznych po powrocie do szkoły (termin i formę ustala nauczyciel). Nauczyciel wpisuje w tym przypadku „-„ zgodnie dziennikiem elektronicznym) a następnie w to miejsce uzyskaną ocenę ze sprawdzianu napisanego w późniejszym terminie zgodnie z procedurą przewidzianą w dzienniku elektronicznym. W przypadku, gdy uczeń nie zaliczy sprawdzianu/pracy klasowej/klasówki w odpowiednim terminie uzyskuje ocenę niedostateczną z możliwością poprawy.
 19. Uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy na sprawdzianie/pracy klasowej/klasówce otrzymuje ocenę niedostateczną (bez możliwości poprawy) oraz ocenę nieodpowiednią z zachowania.
 20. Wypowiedzi ustne są oceniane zgodnie ze specyfiką danego przedmiotu pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, stopnia wyczerpania tematu jak również umiejętnością posługiwania się pomocami dydaktycznymi. Ocenie podlega również poprawność językowa. Nauczyciel ma prawo zadawania dodatkowych pytań.
 21. Uczeń ma obowiązek odrabiać na bieżąco zadania domowe. Zadanie domowe może być ocenione. Nieodrobieni zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją, przedstawić nauczycielowi na następnej lekcji.
 22. Uczeń zobowiązany jest prowadzić notatki w zeszycie. Notatki (prowadzenie zeszytu) mogą być ocenione.
 23. Obowiązującą formą informacji o przewidywanych ocenach jest wpisanie przewidywanej oceny w rubryce „ocena śródroczna (roczna)” na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji. Przyjmuje się zasadę, że śródroczna (roczna) ocena nie powinna być niższa od proponowanej oceny o więcej niż o jeden stopień.
 24. Zachowanie ucznia wyraża się ocenami: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. Szczegółowe zasady ich wystawiania określają kryteria oceniania zachowania zawarte w §91.
 25. W sytuacji, gdy z powodu usprawiedliwionej absencji ucznia na zajęciach z danego przedmiotu, przekraczającej 50% wszystkich godzin zajęć edukacyjnych, nauczyciel nie jest w stanie sklasyfikować ucznia, uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, który przeprowadzony jest w formie i trybie zgodnym z odrębnymi przepisami.
 26. Od ocen semestralnych i rocznych z postępów w nauce i zachowania przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 27. Uczeń ma prawo do jednokrotnego powtarzania klasy w przypadku, gdy nie uzyskał promocji w trakcie nauki w Zespole.
 28. Po zakończeniu nauki w roku szkolnym uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne, które odbiera osobiście w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora Zespołu.
 29. W uzasadnionych przypadkach dokument, o którym mowa w ust. 27 może odebrać prawny opiekun ucznia. W przypadku ucznia pełnoletniego może to nastąpić po okazaniu pełnomocnictwa złożonego w obecności notariusza lub pracownika sekretariatu Zespołu.
 30. Po zakończeniu nauki w roku programowo najwyższym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum lub Gimnazjum, po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości, a po egzaminie gimnazjalnym – zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 31. Dokumenty wymienione w ust. 29 należy odebrać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Dyrektora Zespołu.
 32. W uzasadnionych przypadkach dokumenty, o których mowa w ust. 30 może odebrać inna osoba, po okazaniu notarialnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa złożonego w obecności pracownika sekretariatu Zespołu.

Print Friendly, PDF & Email
   Send article as PDF