Olimpiada fizyczna

Podstawę organizacji Olimpiady Fizycznej, zwanej dalej Olimpiadą lub OF, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125). Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady określa §60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Organizacja zawodów Olimpiady fizycznej możliwa jest dzięki finansowaniu z dotacji MEN, nieodpłatnemu wkładowi pracy członków Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych oraz niematerialnemu wsparciu różnych instytucji naukowych.

Olimpiada i jej organizator

§ 1.

 1. Organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo Fizyczne z siedzibą w Warszawie, Nr w KRS: 0000051642, NIP 526-23-85-038, REGON 000809167, Adres ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, tel. 22 5532154, tel./faks: 22 6212668, ptf@fuw.edu.pl 
 2. Zadania Organizatora:
  • powoływanie członków Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych,
  • rozwiązywanie problemów i sporów,
  • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Komitetu Głównego wprowadzanie zmian do regulaminu i programu Olimpiady,
  • działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.
 3. Organizator ma prawo do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach
  dotyczących Olimpiady.

Struktura organizacyjna Olimpiady

§ 2.

 • Olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym (Komitet Główny i Komitety Okręgowe). Za poziom merytoryczny i organizację zawodów odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Fizycznej oraz trzynaście Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej powoływanych przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Obszar działania Komitetów Okręgowych podany jest w załączniku.
 • Komitet Główny Olimpiady (KGOF)
  • Komitet Główny Olimpiady (KGOF) oraz jego Przewodniczący powoływany jest przez Polskie Towarzystwo Fizyczne
  • KGOF decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, układa zadania, przyznaje tytuły finalistów i laureatów, rozstrzyga odwołania,
  • KGOF podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego,
  • W przypadku, gdy zebranie się KGOF nie jest możliwe, a podjęcie decyzji jest konieczne, prawomocne decyzje może podjąć trzech spośród następujących członków KGOF: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Organizacyjny, Sekretarz naukowy do spraw zadań teoretycznych, Sekretarz naukowy do spraw zadań doświadczalnych. Decyzje podjęte w tym trybie nie mogą dotyczyć kwalifikacji do zawodów III stopnia oraz przyznawania tytułów laureata,
  • Posiedzenia KGOF w sprawach związanych z zatwierdzaniem zadań wszystkich stopni, kryteriami ocen, kwalifikacją do zawodów III stopnia, przyznawaniem tytułów, ujawnianiem nazwisk autorów prac i odwołaniami są protokołowane,
  • W przypadku nieobecności Przewodniczącego wszystkie jego funkcje sprawuje Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia KGOF może prowadzić również członek KGOF wyznaczony przez Przewodniczącego.
 • Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej (KO) powoływane są przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Zadania KO:
  • przeprowadzenie zawodów pierwszego stopnia,
  • sprawdzenie rozwiązań zadań zawodów pierwszego stopnia nadesłanych przez uczestników,
  • przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do udziału w części teoretycznej drugiego stopnia,
  • przeprowadzenie części teoretycznej zawodów drugiego stopnia,
  • przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do udziału w części doświadczalnej drugiego stopnia,
  • przeprowadzenie części doświadczalnej drugiego stopnia,
  • Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej mają swoje siedziby w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
 • Uczestnicy Olimpiady

  § 3.

  1. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
   W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetów Okręgowych – laureaci konkursów rekomendowani przez wojewódzkie komisje konkursowe oraz inni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zasadniczych realizujący indywidualny program lub tok nauki – rekomendowani przez szkołę.
  2. W indywidualnych przypadkach KGOF może wyrazić zgodę i ustalić zasady organizacyjne udziału w Olimpiadzie uczniów nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniów mających obywatelstwo RP, ale będących uczniami szkół zlokalizowanych poza terytorium RP. Zasady te nie mogą naruszać niniejszego regulaminu, ani wymagań merytorycznych obowiązujących uczniów szkół krajowych mających obywatelstwo polskie.
  3. Aby wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik powinien dostarczyć rozwiązanie co najmniej jednego zadania do KO właściwego ze względu na adres szkoły, do której uczęszcza.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do:
   • przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady,
   • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.
  5. Prawa uczestnika:
   • udział w Olimpiadzie jest dobrowolny,
   • uczestnikom zawodów II i III stopnia Olimpiada zwraca koszty podróży z miejsca zamieszkania na zawody i z powrotem oraz koszty wyżywienia i noclegów w czasie zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • uczestnik ma prawo do składania odwołań od decyzji KO i KG. Tryb odwoławczy omówiony jest w paragrafie 6.
   • przystąpienie do Olimpiady jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i zgodą na publikację wyników na stronie Olimpiady Fizycznej.
   • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie Fizycznej.

  Organizacja zawodów

  § 4.

  1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
   • Zawody są organizowane przez Komitet Główny.
   • Zawody są trójstopniowe.
   • Podstawą do kwalifikowania uczestników Olimpiady do zawodów wyższego stopnia, przyznawania tytułów i nagród oraz kwalifikowania do reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną stanowią wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w danej edycji Olimpiady. Wyniki uzyskane we wcześniejszych edycjach Olimpiady bądź innych olimpiadach, konkursach itp. nie są brane pod uwagę.
  2. Zawody I stopnia.
   • Zawody I stopnia składają się z dwóch części.
   • Zadania zawodów I stopnia są publikowane na stronie internetowej KGOF www.kgof.edu.pl.
   • Uczniowie rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, tablic, itp. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania.
   • Rozwiązania zadań uczniowie przesyłają do Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej właściwych dla województw lub powiatów, w których znajdują się szkoły, do których uczęszczają. Terminy przesyłania rozwiązań (liczy się data stempla pocztowego) są podawane wraz z treścią zadań.
   • Zadania oceniane są następująco:
    • w części 1 zawodów I stopnia – każde pytanie w skali od 0 do 4 punktów,
    • w części 2 zawodów I stopnia – zadania rachunkowe (teoretyczne) w skali od 0 do 10 punktów,
    • w części 2 zawodów I stopnia – zadania doświadczalne w skali od 0 do 20 punktów,
    • ocen ułamkowych nie stosuje się.
   • KGOF może ustalić maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia za konkretne zadanie na innym poziomie niż wymienione powyżej. Maksymalna ocena, którą za dane zadanie można uzyskać, podawana jest wraz z treścią zadania.
   • Rozwiązania zadań zawodów I stopnia oceniane w/g procedury opisanej w pkt. 4.5.
  3. Zawody II stopnia.
   • Do zawodów II stopnia – części teoretycznej oraz zawodów II stopnia – części doświadczalnej uczniowie są kwalifikowani przez Komitety Okręgowe OF. Kwalifikacja do zawodów II stopnia – części teoretycznej odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań części 1 oraz części 2 zawodów I stopnia. Kwalifikacja do zawodów II stopnia – części doświadczalnej odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań zawodów II stopnia – części teoretycznej.
   • O fakcie zakwalifikowania do zawodów każdej tury zawodów II stopnia, ich miejscu i dokładnym terminie uczestnicy są powiadamiani za pośrednictwem szkół do których uczęszczają. Informację tę uczestnicy mogą również uzyskać bezpośrednio w Komitecie Okręgowym.
   • Minimum kwalifikujące do każdej części zawodów II stopnia – takie samo dla wszystkich okręgów – ustalają Komitety Okręgowe OF w porozumieniu z KGOF. Do zawodów II stopnia – części teoretycznej kwalifikowanych jest nie mniej niż 50% uczestników zawodów I stopnia, a do zawodów II stopnia – części doświadczalnej – nie mniej niż 30% uczestników zawodów II stopnia – części teoretycznej, jeśli tylko pozwalają na to warunki techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów doświadczalnych.
   • KGOF może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do części doświadczalnej zawodów II stopnia dodatkowo do trzech zawodników, którzy w danym okręgu uzyskali najwięcej punktów w części teoretycznej zawodów II stopnia, jeśli w danym okręgu minimum kwalifikujące do dalszych zawodów przekroczyło mniej niż trzech zawodników.
   • W zawodach II stopnia wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań. W przypadkach wyjątkowych, jak np. klęsk żywiołowych i innych sytuacjach związanych z działaniem siły wyższej, które uniemożliwiłyby części uczestników udział w zawodach w przewidzianym terminie, KGOF może od tej zasady odstąpić.
   • Zawody II stopnia rozgrywane są anonimowo: uczestnicy opatrują swoje prace jedynie numerami wylosowanymi przed rozpoczęciem zawodów, a ujawnienie nazwisk autorów prac następuje dopiero po zakończeniu klasyfikacji.
   • Zawody II stopnia rozgrywane są w dwóch turach – teoretycznej i doświadczalnej – obie w miastach, w których mają swoje siedziby Komitety Okręgowe OF.
   • Zawody każdej z części zawodów II stopnia rozgrywane są w tym samym dniu we wszystkich okręgach. Godziny rozpoczęcia zawodów wyznaczają okręgowe komitety OF biorąc pod uwagę lokalne warunki komunikacyjne itp. Dopóki zawody nie rozpoczną się we wszystkich okręgach zawodnicy nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których odbywają się zawody. Godzina ta jest wyznaczana przez KGOF, po konsultacji z Komitetami Okręgowymi OF i jest podawana zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.
   • Zadania oceniane są następująco:
    • w zawodach II stopnia- części teoretycznej – każde zadanie w skali od 0 do 10 punktów,
    • w zawodach II stopnia- części doświadczalnej zadanie oceniane jest w skali od 0 do 20 punktów,
    • ocen ułamkowych nie stosuje się.
   • KGOF może ustalić maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia za konkretne zadanie na innym poziomie niż podane powyżej. Maksymalna ocena, którą za dane zadanie można uzyskać, podawana jest wraz z treścią zadania.
   • Rozwiązania zadań zawodów II stopnia oceniane w/g procedury opisanej w pkt. 4.5.
   • W czasie zawodów II stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:
    • własnego kalkulatora elektronicznego,
    • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
    • jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne),
    • w czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenośny, itp.
  4. Zawody trzeciego stopnia.
   • Do zawodów III stopnia uczestnicy są kwalifikowani przez Komitet Główny OF na podstawie ujednoliconych ocen wystawionych przez recenzentów Komitetu Głównego za rozwiązanie zadań II stopnia.
   • Do zawodów III stopnia dopuszczanych jest nie więcej niż 80 uczestników. Są to ci uczestnicy, którzy uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac.
   • W szczególnych przypadkach KGOF może ustalić minimalną ocenę kwalifikującą do zawodów III stopnia według innego kryterium.
   • O fakcie zakwalifikowania do zawodów III stopnia, ich miejscu i dokładnym terminie uczestnicy są powiadamiani za pośrednictwem szkół do których uczęszczają.
   • Wszyscy zakwalifikowani do zawodów III stopnia uczestniczą w części doświadczalnej i teoretycznej, które są rozgrywane w ciągu dwóch kolejnych dni.
   • W czasie zawodów III stopnia wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań. W przypadkach wyjątkowych, jak np. klęsk żywiołowych i innych sytuacjach związanych z działaniem siły wyższej, które uniemożliwiłyby części uczestników udział w zawodach w przewidzianym terminie, KGOF może od tej zasady odstąpić.
   • Zawody III stopnia rozgrywane są anonimowo: uczestnicy opatrują swoje prace jedynie numerami wylosowanymi przed rozpoczęciem zawodów, a ujawnienie nazwisk autorów prac następuje dopiero po zakończeniu klasyfikacji.
   • W czasie zawodów III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:
    • własnego kalkulatora elektronicznego,
    • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
    • jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne),
    • w czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenośny, itp.
   • Rozwiązania zadań oceniane są następująco:
    • W zawodach III stopnia – części teoretycznej każde zadanie punktowane jest w skali od 0 do 10 punktów,
    • W zawodach III stopnia – części doświadczalnej zadanie punktowane jest w skali od 0 do 20 punktów,
    • Ocen ułamkowych nie stosuje się.
   • KGOF może ustalić maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia za konkretne zadanie na innym poziomie niż wymienione powyżej. Maksymalna ocena, którą za dane zadanie można uzyskać, podawana jest wraz z treścią zadania.
   • Rozwiązania zadań zawodów III stopnia oceniane w/g procedury opisanej w pkt. 4.5.
   • O kolejności miejsc decyduje łączna ocena za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia. W przypadku uzyskania jednakowych ocen przez kilku uczestników rozstrzygają oceny, które uzyskali w zawodach II stopnia, a jeśli oceny te również są takie same, to przyznawane są miejsca ex aequo.
  5. Zasady oceniania rozwiązań zadań.
   • Rozwiązania zadań w zawodach I i II stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez okręgowe komitety OF.
   • Rozwiązania zadań zawodów III stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez KGOF.
   • Rozwiązania zadań części I zawodów I stopnia ocenia jeden recenzent. Dopuszcza się by rozwiązania różnych zadań sprawdzały różne osoby.
   • Poczynając od części II zawodów I stopnia stosuje się następującą procedurę:
    • Wytyczne odnośnie cząstkowej punktacji za poszczególne etapy rozwiązania zadania opracowuje KGOF.
    • Wszystkie rozwiązania każdego z zadań w danym okręgu są oceniane przez dwóch recenzentów – tych samych dla każdego z zadań.
    • Recenzenci sprawdzają rozwiązania niezależnie od siebie, a na pracach nie mogą czynić żadnych notatek, uwag itp., ani wpisywać przyznanych ocen.
    • Po sprawdzeniu wszystkich prac recenzenci uzgadniają oceny. Oceny uważa się za uzgodnione jeśli różnica ocen przyznanych przez dwóch recenzentów jest nie większa niż 1 punkt w przypadku zadań teoretycznych i nie większa niż 2 punkty w przypadku zadań doświadczalnych. Protokół zawierający uzgodnione oceny recenzenci oddają wraz z rozwiązaniami zadań uczestników do Komitetu Okręgowego OF.
    • Za ocenę rozwiązania zadania przyjmuje się sumę ocen przyznanych przez recenzentów.
   • Za łączną ocenę pracy uczestnika w zawodach danego stopnia przyjmuje się sumę ocen za rozwiązania wszystkich zadań danego stopnia zawodów.
   • Przy ocenianiu zadań przyjmuje się zasadę, że uczestnik powinien udowodnić zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych.
   • Komitety Okręgowe OF przesyłają do KGOF rozwiązania zadań teoretycznych i doświadczalnych wszystkich uczestników zawodów II stopnia – części doświadczalnej. W celu pełnego ujednolicenia kryteriów oceniania uczestników z różnych okręgów recenzenci wyznaczeni przez Komitet Główny OF oceniają raz jeszcze wszystkie przesłane rozwiązania zadań prace w/g zasad opisanych powyżej.

  Przepisy szczegółowe

  § 5.

  1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by umożliwić start w Olimpiadzie osobom niepełnosprawnym. Nie jest jednak przewidziana zmiana zadań ani czasu trwania zawodów.
  2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe nie są podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
  3. Podczas ustalania terminarza Olimpiady, organizatorzy porozumiewają się z organizatorami Olimpiad zbliżonych tematycznie i starają się uniknąć pokrywających się terminów zawodów.
  4. Dyskwalifikacja
   • W przypadku stwierdzenia, że rozwiązanie któregokolwiek z zadań przedstawione przez uczestnika Olimpiady nie było samodzielne, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
   • Uczestnik może być zdyskwalifikowany na każdym etapie zawodów.
   • W zawodach II i III stopnia uczestnik może zostać zdyskwalifikowany również za korzystanie z niedozwolonych pomocy.

  Tryb odwoławczy

  § 6.

  1. Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej i Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej uczestnicy zawodów, a w przypadku uczestników niepełnosprawnych również ich rodzice, mogą składać wyłącznie listem poleconym w terminie 5 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.kgof.edu.pl wyników danego etapu zawodów. Terminy ogłoszenia wyników podawane są w harmonogramie Olimpiady.
  2. Odwołanie musi być złożone na piśmie przez uczestnika zawodów, a w przypadku uczestników niepełnosprawnych może być również przez ich rodziców i musi zawierać wskazanie, oceny których zadań są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie.
  3. Zastrzeżenia dotyczące otrzymanego zestawu doświadczalnego podczas zawodów II i III stopnia – części doświadczalnej muszą być zgłoszone organizatorom podczas trwania zawodów i potwierdzone przez nich na piśmie.
  4. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia – części teoretycznej oraz zawodów II stopnia – części doświadczalnej należy składać do właściwych Komitetów Okręgowych OF.
  5. Odwołania te są rozpatrywane przez Komitety Okręgowe. Odwołania rozpatrzone negatywnie Komitet Okręgowy przesyła wraz z rozwiązaniami zadań, których dotyczą i uzasadnieniem decyzji do Komitetu Głównego OF, który podejmuje ostateczną decyzję.
  6. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia oraz od wyników zawodów III stopnia należy składać do Komitetu Głównego OF.
  7. Decyzje KGOF po rozpatrzeniu odwołań są ostateczne.

  Zawody są pisemne

  § 7.

  1. Oryginalne rozwiązania uczestników przechowywane są przez okres 5 lat.

  Nagrody i uprawnienia

  § 8.

  1. Tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej otrzymują wszyscy, którzy uczestniczą w zawodach III stopnia.
  2. W szczególnych przypadkach, np. rażąco niskich ocen części prac, KGOF może ustalić minimalną ocenę konieczną dla uzyskania tytułu finalisty OF.
  3. Tytuł laureata Olimpiady Fizycznej przyznawany jest tym uczestnikom zawodów III stopnia, którzy za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej z 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac w tych zawodach.
  4. W szczególnych przypadkach, np. znacznej dysproporcji ocen pomiędzy najlepszymi pracami, KGOF może ustalić minimalną ocenę konieczną dla uzyskania tytułu laureata według innego kryterium.
  5. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
  6. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
  7. Laureaci OF otrzymują dyplomy laureata oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.
  8. Finaliści OF otrzymują dyplomy finalisty oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.

  Olimpiada Międzynarodowa

  § 9.

  1. Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej wymaga zgody uczestnika.
  2. Sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej:
   • Do pięcioosobowej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) zapraszani są laureaci w/g kolejności zajętych miejsc.
   • KGOF może zmniejszyć liczebność reprezentacji.
   • Warunkiem koniecznym ostatecznego zakwalifikowania jest udział w obozie przygotowawczym.
   • W przypadku lokaty ex aequo uniemożliwiającej jednoznaczne wyłonienie reprezentacji, dla laureatów, którzy tę lokatę uzyskali, organizowane są w trakcie obozu przygotowawczego zawody dodatkowe rozgrywane podobnie jak zawody III stopnia, tzn. prace są anonimowe i sprawdzane niezależnie przez dwóch recenzentów z KGOF.
   • Zgodnie ze statutem Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej wiek reprezentanta w dniu 30 czerwca roku, w którym odbywają się zawody, nie może przekraczać dwudziestu lat.
  3. Prawa i zobowiązania Uczestników Międzynarodowej Olimpiady:
   • KG pokrywa koszty przejazdu na Międzynarodowa Olimpiadę Fizyczną Organizatorzy MOF pokrywają koszty pobytu oraz inne miejscowe koszty Uczestnicy zobowiązani są do dołożenia starań o uzyskanie możliwie najlepszych wyników.

  Załącznik do regulaminu – obszar działania Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej

  1. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Białymstoku
   województwo podlaskie – powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, giżycki, olecko-gołdapski, ełcki.
  2. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie –
   województwa: opolskie, świętokrzyskie; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
  3. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gdańsku –
   województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, giżyckiego, olecko-gołdapskiego, ełckiego
  4. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gliwicach –
   województwo śląskie z wyłączeniem powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
  5. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie –
   województwo małopolskie
  6. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Lublinie –
   województwo lubelskie
  7. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Łodzi –
   województwo łódzkie
  8. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Poznaniu –
   województwo wielkopolskie
  9. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie –
   województwo podkarpackie
  10. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie –
   województwa: zachodniopomorskie, lubuskie
  11. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Toruniu –
   województwo kujawsko-pomorskie
  12. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Warszawie –
   województwo mazowieckie
  13. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Wrocławiu –
   województwo dolnośląskie

  Print Friendly, PDF & Email
     Send article as PDF