LICEUM Poziom rozszerzony

FIZYKA

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie.
 2. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści.
 3. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków.
 4. Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk.
 5. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Ruch punktu materialnego. Uczeń:
  1. rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; wykonuje działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe);
  2. opisuje ruch w różnych układach odniesienia;
  3. oblicza prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej;
  4. wykorzystuje związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu;
  5. rysuje i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu;
  6. oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego;
  7. opisuje swobodny ruch ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki Newtona;
  8. wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;
  9. stosuje trzecią zasadę dynamiki Newtona do opisu zachowania się ciał;
  10. wykorzystuje zasadę zachowania pędu do obliczania prędkości ciał podczas zderzeń niesprężystych i zjawiska odrzutu;
  11. wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu w układzie nieinercjalnym;
  12. posługuje się pojęciem siły tarcia do wyjaśniania ruchu ciał;
  13. składa i rozkłada siły działające wzdłuż prostych nierównoległych;
  14. oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu; opisuje wektory prędkości i przyspieszenia dośrodkowego;
  15. analizuje ruch ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego.
 2. Mechanika bryły sztywnej. Uczeń:
  1. rozróżnia pojęcia: punkt materialny, bryła sztywna, zna granice ich stosowalności;
  2. rozróżnia pojęcia: masa i moment bezwładności;
  3. oblicza momenty sił;
  4. analizuje równowagę brył sztywnych, w przypadku gdy siły leżą w jednej płaszczyźnie (równowaga sił i momentów sił);
  5. wyznacza położenie środka masy;
  6. opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe);
  7. analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił;
  8. stosuje zasadę zachowania momentu pędu do analizy ruchu;
  9. uwzględnia energię kinetyczną ruchu obrotowego w bilansie energii.
 3. Energia mechaniczna. Uczeń:
  1. oblicza pracę siły na danej drodze;
  2. oblicza wartość energii kinetycznej i potencjalnej ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym;
  3. wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu;
  4. oblicza moc urządzeń, uwzględniając ich sprawność;
  5. stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych.
 4. Grawitacja. Uczeń:
  1. wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi;
  2. rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia pole jednorodne od pola centralnego;
  3. oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego;
  4. wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem;
  5. oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej;
  6. wyjaśnia pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej; oblicza ich wartości dla różnych ciał niebieskich;
  7. oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi;
  8. oblicza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiazdy, wykorzystując III prawo Keplera dla orbit kołowych;
  9. oblicza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity.
 5. Termodynamika. Uczeń:
  1. wyjaśnia założenia gazu doskonałego i stosuje równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu;
  2. opisuje przemianę izotermiczną, izobaryczną i izochoryczną;
  3. interpretuje wykresy ilustrujące przemiany gazu doskonałego;
  4. opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek;
  5. stosuje pierwszą zasadę termodynamiki, odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu energii w formie ciepła;
  6. oblicza zmianę energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej oraz pracę wykonaną w przemianie izobarycznej;
  7. posługuje się pojęciem ciepła molowego w przemianach gazowych;
  8. analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę zachowania energii;
  9. interpretuje drugą zasadę termodynamiki;
  10. analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych w oparciu o wymieniane ciepło i wykonaną pracę;
  11. odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy;
  12. wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego.
 6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń:
  1. analizuje ruch pod wpływem sił) sprężystych (harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu;
  2. oblicza energię potencjalną sprężystości;
  3. oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego;
  4. interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym;
  5. opisuje drgania wymuszone;
  6. opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach;
  7. stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu;
  8. stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością;
  9. opisuje załamanie fali na granicy ośrodków;
  10. opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu interferencyjnego;
  11. wyjaśnia zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa;
  12. opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie;
  13. opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nie- ruchomego obserwatora.
 7. Pole elektryczne. Uczeń:
  1. wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami punktowymi;
  2. posługuje się pojęciem natężenia pola elektrostatycznego;
  3. oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od jednego ładunku punktowego;
  4. analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków;
  5. wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego;
  6. przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola;
  7. opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie między okładkami;
  8. posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej kondensatora;
  9. oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego cechy geometryczne;
  10. oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora;
  11. analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym;
  12. opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku, wyjaśnia działanie piorunochronu i klatki Faradaya.
 8. Prąd stały. Uczeń:
  1. wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego;
  2. oblicza opór przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne;
  3. rysuje charakterystykę prądowo – napięciową opornika podlegającego prawu Ohma;
  4. stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych;
  5. oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle;
  6. oblicza pracę wykonaną podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu oraz moc rozproszoną na oporze;
  7. opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników.
 9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń:
  1. szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica);
  2. oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica);
  3. analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym;
  4. opisuje wpływ materiałów na pole magnetyczne;
  5. opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych;
  6. analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym;
  7. opisuje zasadę działania silnika elektrycznego;
  8. oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię;
  9. analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika podczas jego ruchu w polu magnetycznym;
  10. oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
  11. stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego;
  12. opisuje budowę i zasadę działania prądnicy i transformatora;
  13. opisuje prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne);
  14. opisuje zjawisko samoindukcji;
  15. opisuje działanie diody jako prostownika.
 10. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń:
  1. opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowań;
  2. opisuje jedną z metod wyznaczenia prędkości światła;
  3. opisuje doświadczenie Younga;
  4. wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej;
  5. opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator;
  6. stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków;
  7. opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny;
  8. rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających;
  9. stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów.
 11. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń:
  1. opisuje założenia kwantowego modelu światła;
  2. stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnia zasadę działania fotokomórki;
  3. stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy;
  4. opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego;
  5. określa długość fali de Broglie ’a poruszających się cząstek.
 12. Wymagania przekrojowe
  Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń:
  1. przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi;
  2. samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewności punktów pomiarowych);
  3. przeprowadza złożone obliczenia liczbowe, posługując się kalkulatorem;
  4. interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią (interpolowaną) między danymi w tabeli, także za pomocą wykresu;
  5. dopasowuje prostą y = ax + b do wykresu i ocenia trafność tego postępowania; oblicza wartości współczynników a i b (ocena ich niepewności nie jest wymagana);
  6. opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie nie- pewności pomiaru, obliczanie niepewności względnej, wskazywanie wielkości, której pomiar ma decydujący wkład na niepewność otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej);
  7. szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje realność otrzymanego wyniku;
  8. przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularno-naukowego z dziedziny fizyki lub astronomii.
 13. Wymagania doświadczalne
  Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących:
  1. ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego (np. wyznaczenie przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym);
  2. ruchu wahadła (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego);
  3. ciepła właściwego (np. wyznaczenie ciepła właściwego danej cieczy);
  4. kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie pola wokół przewodu w kształcie pętli, w którym płynie prąd);
  5. charakterystyki prądowo – napięciowej opornika, żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności I(U);
  6. drgań struny (np. pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny dla różnej długości drgającej części struny);
  7. dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD (np. wyznaczenie gęstości ścieżek na płycie CD);
  8. załamania światła (np. wyznaczenie współczynnika załamania światła z pomiaru kąta granicznego);
  9. obrazów optycznych otrzymywanych za pomocą soczewek (np. wyznaczenie powiększenia obrazu i porównanie go z powiększeniem obliczonym teoretycznie).

PODRĘCZNIKI I ZBIORY ZADAŃ

Symbol: 168201
ISBN: 9788379590148
Typ: podręcznik
Nośnik: Książka
Ilość stron: 296
Oprawa: miękka

Spis treści
Fragment

Symbol: 168203
ISBN: 9788379590070
Typ: podręcznik
Nośnik: Książka
Ilość stron: 448
Numer aprobaty: 548/2/2013
Oprawa: miękka

Symbol: 168202
ISBN: 9788379590094
Typ: zadania
Nośnik: Książka
Ilość stron: 104
Oprawa: miękka

Spis treści
Fragment

Symbol: 168204
ISBN: 9788379590049
Typ: zadania
Nośnik: Książka
Ilość stron: 168
Oprawa: miękka

Program nauczania
Plan wynikowy


PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE

David HALLIDAY Robert RESNICK Jearl WALKER TOM 1

Podstawy fizyki Tom 1

Pierwsza część nowoczesnego, przejrzyście napisanego i kompletnego podręcznika podstaw fizyki, który powstał na podstawie legendarnej już książki Resnicka i Hallidaya. Zawiera elementy fizyki współczesnej – teorii względności, mechaniki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Przedstawia aktualny stan wiedzy – zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i dotyczących fizyki klasycznej. Aparat matematyczny ograniczony został do niezbędnego minimum. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

Tom 1 zawiera wiadomości z mechaniki klasycznej. Omawia m.in. ruch w jednym, dwóch i trzech wymiarach, siłę, energię, pracę, zderzenia oraz ruch obrotowy.
Dodatkowym uzupełnieniem książki są: wykazy Niektórych danych astronomicznych, Współczynników zamiany jednostek, Wzorów matematycznych, Właściwości pierwiastków, Wybranych stałych fizycznych, Wybranych właściwości fizycznych, a także Układ okresowy pierwiastków oraz Skorowidz pojęć.

Polskie wydanie podręcznika D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy fizyki stanowi tłumaczenie szóstego wydania oryginału z 2001 roku, któremu towarzyszy obszerny zestaw starannie przygotowanych materiałów uzupełniających, mających za zadanie ułatwić wykładowcom i studentom korzystanie z książki. Strona internetowa: http://www.wiley.com/college/hrw, której adres pojawia się w przedmowie do polskiego tłumaczenia podręcznika, jest aktualna, mimo iż ukazało się już siódme wydanie amerykańskie tej publikacji. Czytelnik znajdzie tam na podstronie dotyczącej Fundamentals of Physics, 6th Edition z 2001 r. oryginalne materiały dodatkowe odpowiadające polskiej edycji podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno – fizycznych.

David HALLIDAY Robert RESNICK Jearl WALKER TOM 2

Podstawy fizyki Tom 2

Druga część nowoczesnego, przejrzyście napisanego i kompletnego podręcznika podstaw fizyki nareszcie po polsku!

Zawiera elementy fizyki współczesnej – elementy teorii względności, mechaniki kwantowej, podstawy fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Przedstawia aktualny stan wiedzy – zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i dotyczących fizyki klasycznej.

 

 

Tom 2 prezentuje zagadnienia z następujących dziedzin:

 1. mechanika klasyczna
 2. drgania
 3. fale
 4. termodynamika.

Aparat matematyczny ograniczony został do niezbędnego minimum. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęcia i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

Na końcu podręcznika znajduje się Dodatek, w którym można znaleźć:

 1. Międzynarodowy Układ Jednostek,
 2. podstawowe stałe fizyczne,
 3. niektóre dane astronomiczne
 4. współczynniki zamiany jednostek
 5. wzory matematyczne
 6. właściwości pierwiastków
 7. układ okresowy pierwiastków
 8. odpowiedzi do sprawdzianów oraz pytań i zadań.

Polskie wydanie podręcznika D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy fizyki stanowi tłumaczenie szóstego wydania oryginału z 2001 roku, któremu towarzyszy obszerny zestaw starannie przygotowanych materiałów uzupełniających, mających za zadanie ułatwić wykładowcom i studentom korzystanie z książki. Strona internetowa: http://www.wiley.com/college/hrw, której adres pojawia się w przedmowie do polskiego tłumaczenia podręcznika, jest aktualna, mimo iż ukazało się już siódme wydanie amerykańskie tej publikacji. Czytelnik znajdzie tam na podstronie dotyczącej Fundamentals of Physics, 6th Edition z 2001 r. oryginalne materiały dodatkowe odpowiadające polskiej edycji podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno – fizycznych.

David HALLIDAY Robert RESNICK Jearl WALKER TOM 3

Podstawy fizyki Tom 3

Trzecia część nowoczesnego, przejrzyście napisanego i kompletnego podręcznika podstaw fizyki nareszcie po polsku!

Zawiera elementy fizyki współczesnej – elementy teorii względności, mechaniki kwantowej, podstawy fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Przedstawia aktualny stan wiedzy – zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i dotyczących fizyki klasycznej.

 

 

Tom 3 prezentuje zagadnienia z następujących dziedzin:

 1. elektryczność
 2. magnetyzm

Aparat matematyczny ograniczony został do niezbędnego minimum. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęcia i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

Na końcu podręcznika znajduje się Dodatek, w którym można znaleźć:

 1. Międzynarodowy Układ Jednostek,
 2. podstawowe stałe fizyczne,
 3. niektóre dane astronomiczne
 4. współczynniki zamiany jednostek
 5. wzory matematyczne
 6. właściwości pierwiastków
 7. układ okresowy pierwiastków
 8. odpowiedzi do sprawdzianów oraz pytań i zadań.

Polskie wydanie podręcznika D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy fizyki stanowi tłumaczenie szóstego wydania oryginału z 2001 roku, któremu towarzyszy obszerny zestaw starannie przygotowanych materiałów uzupełniających, mających za zadanie ułatwić wykładowcom i studentom korzystanie z książki. Strona internetowa: http://www.wiley.com/college/hrw, której adres pojawia się w przedmowie do polskiego tłumaczenia podręcznika, jest aktualna, mimo iż ukazało się już siódme wydanie amerykańskie tej publikacji. Czytelnik znajdzie tam na podstronie dotyczącej Fundamentals of Physics, 6th Edition z 2001 r. oryginalne materiały dodatkowe odpowiadające polskiej edycji podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno – fizycznych.

David HALLIDAY Robert RESNICK Jearl WALKER TOM 4

Podstawy fizyki Tom 4

Czwarty tom nowoczesnego, 5-tomowego, przejrzyście napisanego i kompletnego podręcznika podstaw fizyki, który powstał na podstawie legendarnego już podręcznika Resnicka i Hallidaya. Omówiono w nim fale elektromagnetyczne, a także zagadnienia z dziedziny optyki i teorii względności. Wykład jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

Polskie wydanie podręcznika D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy fizyki stanowi tłumaczenie szóstego wydania oryginału z 2001 roku, któremu towarzyszy obszerny zestaw starannie przygotowanych materiałów uzupełniających, mających za zadanie ułatwić wykładowcom i studentom korzystanie z książki. Strona internetowa: http://www.wiley.com/college/hrw, której adres pojawia się w przedmowie do polskiego tłumaczenia podręcznika, jest aktualna, mimo iż ukazało się już siódme wydanie amerykańskie tej publikacji. Czytelnik znajdzie tam na podstronie dotyczącej Fundamentals of Physics, 6th Edition z 2001 r. oryginalne materiały dodatkowe odpowiadające polskiej edycji podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno – fizycznych.

David HALLIDAY Robert RESNICK Jearl WALKER TOM 5

Podstawy fizyki Tom 5

Piąta część nowoczesnego, przejrzyście napisanego i kompletnego podręcznika podstaw fizyki nareszcie po polsku!

Zawiera elementy fizyki współczesnej – elementy teorii względności, mechaniki kwantowej, podstawy fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Przedstawia aktualny stan wiedzy – zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i dotyczących fizyki klasycznej. Aparat matematyczny ograniczony został do niezbędnego minimum.

Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

Polskie wydanie podręcznika D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy fizyki stanowi tłumaczenie szóstego wydania oryginału z 2001 roku, któremu towarzyszy obszerny zestaw starannie przygotowanych materiałów uzupełniających, mających za zadanie ułatwić wykładowcom i studentom korzystanie z książki. Strona internetowa: http://www.wiley.com/college/hrw, której adres pojawia się w przedmowie do polskiego tłumaczenia podręcznika, jest aktualna, mimo iż ukazało się już siódme wydanie amerykańskie tej publikacji. Czytelnik znajdzie tam na podstronie dotyczącej Fundamentals of Physics, 6th Edition z 2001 r. oryginalne materiały dodatkowe odpowiadające polskiej edycji podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno – fizycznych.


Print Friendly, PDF & Email
   Send article as PDF